Đây chính là Data Merge trong illustrator

from Viet Chi Gõ channel

Tạo file Data trong google sheet

 • Nhập dữ liệu vào google sheet theo các cột là category, các dòng là item. Ví dụ: các cột
STT KH DT DC DOB Note
01 Nguyen Van A 0970000001 01 Duong 1, F.1, Q.1 1911 note1
02 Nguyen Van B 0970000002 02 Duong 2, F.2, Q.2 1922 note2
03 Nguyen Van C 0970000003 03 Duong 3, F.3, Q.3 1933 note3
04 Nguyen Van D 0970000004 04 Duong 4, F.4, Q.4 1944 note4
 • Lưu ý:
  • không bỏ dấu tiếng Việt
  • Bảng data đơn giản không merge hay hide cell
 • Download file csv

Kết nối file CSV vào Variables

Tạo Action xuất File

Xuất file PDF

 • Chọn File > save as... > chọn PDF
 • Chọn compress

Xuất ảnh PNG

 • chọn File > Export > Export as...
 • chọn PNG và kiểm use artboard

Các bài liên quan