Vẽ 1 hình vuông 40 x 40 mm

Nhân bản nhình vừa vẽ cho fill màu đen

TRong Appearence panel

  • Add new fill màu trắng
  • effests > distort & transform > transform cho Horizontal 1mm, Vertical 1mm
  • effests >stylize > feather 2mm
  • Áp opacity dưới cùng là multiply

lưu hình vừa chỉnh vào graphics style

Các bài liên quan