Tại sao chữ không bao quanh hình shape

Do hình layer hình shape và layer paragraph text không nằm cùng 1 cấp (nằm trong group joawjc sub layer khác nhau)

Các bài liên quan